۵ حرکت که افزایش قد

 (علی الخصوص) در سنین رشد را زیاد میکند:


١-ایستاده خم شدن

٢-آویزان شدن

٣-خم شدن ٩٠درجه به سمت زمین 

٤-بالاگرفتن لگن وشکم

٥-حالت شنابیرون از آب 

🍁 @sportfreezone