آناتومی تصویری استخوان ساعد


اناتومی استخوان ساعدرادیوس یا زند اعلا

 • دارای فرورفتگی به نام جام زند اعلا برای مفصل شدن با بازو
 •  سر استوانه ای برای مفصل شدن با اولنا
 •  گردن دارای برجستگی زند اعلایی
 • تنه سه گوش و دارای خمیدگی
 • انتهای تحتانی:

 1.  یک برآمدگی به نام زائده نیزه ای
 2.  یک سطح مفصلی به نام بریدگی اولنا

 •  مفصل با مچ دست


اولنا یا زند اسفل

 •  دو انتها و یک تنه
 •  دو زائده در انتهای فوقانی به نام زائده آرنجی و زائده منقاری
 •  سطح مفصلی بین دو برآمدگی: حفره سینی یا فرو رفتگی قرقره ای
 • یک سطح مفصلی و فرو رفتگی به نام فرو رفتگی زند زبرینی 
 • زائده نیزه ای
 •  بخش فوقانی 3کنار و 3 سطح و بخش تحتانی استوانه ای است.

منبع:آناتومی دکتر وکیلی