صفحات آناتومیکی (Planes Anatomical) 


1- صفحه سهمی یا ساژیتال (Plane Sagittal): این صفحه، بدن را به دو قسمت راست و چپ تقسیم میکند. 

.

.

.

 بقیه در ادامه مطلب


2- صفحه تاجی یا کرونال (Plane Coronal): این صفحه، بدن را به دو قسمت جلویی (قـدامی) و عقبـی (خلفـی) تقسیم میکند. این صفحه (برش) از درز کرونال جمجمه (درز بین استخوان فرونتال و استخوان های پاریتال) عبـور میکند و به عنوان سطح فرونتال نیز شناخته میشود. 

3- صفحه عرضی یا ترنسورس (Plane Transverse): صفحهای است که بدن را به دو قسمت فوقـانی و تحتـانی تقسیم میکند. صفحه افقی (Horizontal)و صفحه محوری (Axial)، اسامی دیگر این صفحه میباشند. 

4- صفحه ابلیک (Plane Oblique ):صفحهای غیر از صفحات ساژیتال، کرونال و ترنسورس میباشد. 

5- صفحه ترنس پیلوریک (Plane Transpyloric): این صفحه بین بریدگی ژوگولار و انتهای قدامی سمفیز پوبیس قـرار دارد و از کناره ی تحتانی، تنه ی مهره ی L1 و ناحیه پیلور عبور میکند. 

6- صفحه ساب کوستال (Plane Subcostal ): این صفحه از غضروف دنده ای R10 در محاذات کناره ی فوقانی، تنـه ی مهـره ی L3 عبور میکند. 

7- صفحه ترنس توبرکولار (Plane Transtubercular ): این صفحه از کناره ی فوقانی، تنه ی مهره ی L5 میگذرد.

8- صفحه زایفی استرنال (Plane Xiphisternal): این صفحه از میان مفصل زایفی استرنال (در محاذات کناره ی تحتانی، مهـره ی T9 )عبور میکند.

9- صفحه سوپرااسترنال (Plane Suprasternal): این صفحه که بصورت افقی میباشد، از بریدگی سوپرااسـترنال (یـا بریـدگی ژوگولار) عبور میکند. 


منبع:آناتومی کاربردی بالینی برای رشته های تصویربرداری پزشکی