یک فرد افسرده (سمت چپ)

با یک فرد غیر افسرده (سمت راست)


در حالت ناراحتی و افسردگی کارایی مغز به یک پنجم کاهش پیدا میکند.


sportfreezone 🆑️@