برنامه ریزی مهم ترین وظیفه مدیران است.  مول و همکارانش برنامه ریزی را تعیین و اتخاذ شیوه ها و روش هایی می دانند که مدیران را به بهترین نتیجه مطلوب برسانند.
برنامه ریزی پلی بین وضع موجود و وضع مطلوب است.
برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری از پیش اتخاذ شده، نسبت به اینکه چه کاری، چگونه، چه زمانی و به دست چه کسانی باید صورت گیرد.