ورزش بدمینتون برای اولین بار از کشور هند رایج شده و نام آن از اسم فردی که روی کاخی قرار داده شده بود برگرفته شده است. آن فرد کسی است که ورزش بدمینتون را ترویج داده است.

اجزای ورزش بدمینتون:

راکت: میله + دسته + سطح راکت +

شاتل: پر + پلاستیک + چوب پنبه

زمین بازی: تک نفره (single) / دو نفره(double)منبع:جزوه دکتر فتحی رضایی-هیـأت علمی دانشگاه تبریز
ادامه دارد...