تفاوت لگن زن و رمرد

تفاوت لگن زن و مرد
  • لگن زن تا اندازه ای سبک تر، عریض تر، کوتاهتر(ارتفاع)
  •  بخش تحتانی کناره ساکروم بیشتر به عقب متمایل است.
  •  سوراخ سدادی در مردان بیضوی و در زنان مثلثی است.
  •  زاویه زیر پوبیز یا عانه در مردان زیر 90 درجه ودر زنان بیشتر از 90 است.
  •  در زنان حفره ایلیوم یا خاصره سطحی تر
  • مدخل لگن در زن گشادتر است.
  •  توبروسیته ایشیوم در زنان به سمت کنارها و درمردان به سمت داخل است.
منبع:آناتومی دکتر جواد وکیلی