ستون مهره:

 • در افراد بالغ 26 استخوان
 •  و در جنین 34 استخوان در ستون مهره وجود دارد.
 • ساکروم از 5 قطعه و دنبالچه از 4 - 5 قطعه
.
.
.
بقیه در ادامه مطلب

 نواحی:


(Cervical  (7 vertebrae گردنی

(Thoracic (12 vertebrae پشتی یا سینه ای

(Lumbar (5 vertebrae کمری

(Sacral bone 1) خاجی

(Coccygealbone 1) دنبالچه ای


نقش:

 •  حمایت از وزن سر و تنه
 •  حمایت از نخاع
 •  امکان خروج اعصاب از نخاع
 •  امکان حرکت سر و تنه

4 انحنا در بزرگسالان:

 1. Cervical: قدامی
 2. Thoracic: خلفی
 3. Lumbar: قدامی
 4. Sacral and coccygeal: خلفی

 در موقع تولد بدن 1 قوس دارد و C شکل است با بلند کردن سر انحنای گردن شکل می گیرد و با نشستن و ایستادن انحنای کمری توسعه می یابد.

انحناهای شکمی

 لوردوز  – انحنای زیاد در ناحیه کمر
 کیفوز  – انحنای زیاد در ناحیه پشت
 اسکولیوز – انحنای جانبی که اغلب با کیفوز توام است.

منبع: جزوه ی آناتومی دکتر وکیلی