• موز

• شکر

• ماست

• چای و قهوه

• شیر و شیرسویا

• زالزالک و پرتقال