🔰جدول تقریبی کالری مصرفی

 ورزشهای مختلف 😍💪💪💪

در ادامه مطلب...

 ⬇️٣٠ دقیقه اسکیت ⛸

کالری مصرفی: ٤٢٥ کیلوکالری


 ⬇️٣٠ دقیقه دویدن 🏃🏻

کالری مصرفی: ٣٧٤ کیلوکالری


 ⬇️٣٠ دقیقه طناب زدن 

کالری مصرفی: ٣٤٠ کیلوکالری


 ⬇️٣٠ دقیقه هولاهوپ(حلقه کمر)

کالری مصرفی: ٣٠٠ کیلوکالری


 ⬇️٣٠ دقیقه شنا 🏊

کالری مصرفی: ٢٥٠تا٤٠٠ کیلوکالری

بسته به نوع شنا


 ⬇️٣٠ دقیقه تنیس 🎾

کالری مصرفی: ٢٥٠تا٣٠٠ کیلوکالری 


⬇️٣٠ دقیقه صخره نوردی 

کالری مصرفی: ٤٠٠تا٤٥٠ کیلوکالری 


⬇️٣٠ دقیقه پیاده روی 🚶🏻

کالری مصرفی: ١٨٠ کیلوکالری 


⬇️٣٠ دقیقه بسکتبال ⛹️

کالری مصرفی: ٤٥٠تا٥٠٠ کیلوکالری 

@sportfreezone