❗️یک کالرى از دیدگاه آکادمیک عبارت است از مقدار گرمایى که باید به یک گرم آب داده شود تا حرارتش ١درجه سانتى گراد افزایش یابد.


❗️اما به بیان ساده ورزشى، کالرى ارزش غذایى یک ماده از نظر تولید انرژى (نیرو) است.


❗️در حقیقت، کالرى ها مقدارى از انرژى شیمیایى را اندازه میگیرند که هنگام سوخت و سوز غذا به شکل گرما آزاد میشود.


❗️هر شخص با توجه به سن، وزن، جنس، نوع فعالیت و ... به میزان معینى کالرى در روز نیاز دارد.


❗️کربوهیدراتها و پروتئین ها در هر گرم خود حدود ٤ کالرى انرژى و چربى ها هم در هر گرم خود در حدود ٩گرم کالرى، انرژى دارند.


💢غذاى دریافتى (کالرى) شما به گلیکوژن تبدیل میشود و براى سوختن در حین فعالیت بدنى در عضلاتتان ذخیره میشود. مقدار اضافى غذا هم به شکل چربى در بدن ذخیره میشود، بنابراین لازم است به کالرى مصرفیتان دقت لازم را داشته باشید و به همین علت توصیه میشود رژیم غذایى روزانه خود را با جدول مصرف انرژى تطبیق دهید.