اثرات راه رفتن در آب

🔘تقویت عضلات اندام تحتانی وتنه

🔘قویتر کردن استخوانهای لگن،ستون مهره و اندام تحتانی

🔘پیشگیری ازپوکی استخوان

🔘افزایش جریان خون و تنفس،کمک به کارکرد بهتر قلب وریه

@sportfreezone