اثرات ورزش

کاهش جزئی در میزان فشارخون، کاهش چربی های خون، کاهش وزن، کاهش درصد چربی، افزایش توده ی عضلانی، کاهش مصرف سیگار، کاهش فشارعصبی و استرس، افزایش حساسیت به انسولین و ... 

Sudden death (مرگ ناگهانی)

 افراد مبتلا به SD بیشترشان یا قلبی بزرگ شده (هایپرتروفی کاردیومیوپاتی) و یا آترواسکلروز داشته اند.

افراد درحین فعالیت ورزشی:

 قلب بزرگ شده، آترواسکلروز، فشارخون، آرتیمی 

پس از فعالیت ورزشی:

 ایجاد لخته خون، اسیکیمی شیوع مرگ ناگهانی در حین ورزش زیاد است.


منبع:تندرستی و فعالیت بدنی- دکتر نیکوخصلت