حرکت به سمت عقب چانه (جهت بهبود وضعیت سر به جلو و البته از بین بردن غبغب)

ده تکرار و هر حرکت 5ثانیه

#right_posture

@sportfreezone