روش تنفس عمیق

- بعد از نمرینات و یا هنگام استراحت بین هر تمرین، سعی کنید تا به صورت عمیق در روش زیر چند مرتبه تنفس کنید:

- اگر برای مثال 1 ثانیه صرف کشیدن نفس عمیق بکنید 4 برابر(4 ثانیه) نگه داشتن نفس در بدن و در زمان 2 برابر (2 ثانیه) باید نفس را بیرون داد

- البته همه این مسائل به نوع نفس هر فرد دارد

- برای همه روزی سه بار این نوع تنفس ده بار توصیه میشود