حرکات مناسب تقویت #عضلات_گردن  × لطفا به آرامی و با احتیاط انجام شود