exercise & sport

Physical Activity که بهترین ترجمه در زبان فارسی بر روی کلمه فعالیت بدنی توافق شده، به معنی انجام هر نوع فعالیت روزمره در طول شبانه روز میباشد و Sport ، که با ترجمه ورزش شناخته شده، معنای انجام حرکات معنی دار و هدفدار همراه با تمرین و تجربه میباشد.  ورزش زیر مجموعه فعالیت بدنی میباشد.

منبع:کتاب فیزیولوژی ورزش، پنج استاد