#تخصصی


✍️ تاثیر ورزش در هوای #سرد و #گرم بر #اشتها 


اگر در هوای #گرم ورزش کنیم؛ میزان #انرژی_دریافتی پس از ورزش به دلیل کاهش #اشتها کمتر از موقعی خواهد بود که در یک هوای متعادل ورزش نماییم.


ورزش در هوای #سرد بر افزایش #اشتها و افزایش #کالری_دریافتی موثر است. چه در هوای #سرد باشد و چه در #آب سرد شنا کنیم.


گزارش شده است که حضور در هوای 2 درجه سانتیگراد در مقایسه با هوای 20 درجه سانتیگراد سطوح هورمونی #گرلین (احساس #گرسنگی) را  افزایش داده است (goo.gl/v3Zjst). 

و همچنین، #سرما سطوح هورمونی #لپتین (احساس #سیری) را کاهش داده است.