🔵 فشار بر دیسک در وضعیت های مختلف 

بلند کردن اجسام بدون خم کردن زانو و خم بودن تنه بیشترین فشار بر دیسک ها وارد می شود 


@sportfreezone