🔰فواید سرد کردن در پایان تمرین🔰


1️⃣ جلوگیری از توقف رشد عضلات

2️⃣ جلوگیری از گرفتگی عضلات

3️⃣ کاهش بافت چربی

4️⃣ افزایش رشد عضلات

5️⃣ کاهش درد عضلات

6️⃣ بهبود ریکاوری


🍁 @sportfreezone