📷 این انگیزه آدمهاست که مشخص میکنه کی برنده میشه ... با انگیزه شروع کن حتی اگه احساس میکنی از دیگران عقب افتادی