🍗اهمیت پروتئین در وعده هاى روزانه:


📍وحید ولى پور، دکتراى فیزیولوژى ورزشى، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: همه مردم روزانه به ٠/٨ گرم پروتئین به ازاى هر کیلوگرم از وزن خود نیاز دارند.


📍وى همچنین اظهار کرد: دریافت پروتئین روزانه ورزشکاران کمى بیشتر بوده و اضافه کرد:

 

📍ورزشکاران استقامتى روزانه به ١.٢ الى ١.٤ گرم پروتئین، و ورزشکاران قدرتى روزانه به ١.٢ الى ١.٧ گرم پروتئین (به ازاى هر کیلوگرم از وزن خود) نیاز دارند.


Https://telegram.me/sportfreezone