🔴مضرات کم آبى


📍 حجم پلاسماى خون را کاهش میدهد، پس کار عضلات قلب باید افزایش یابد تا عضلات فعال از مواد مغذى و اکسیژن برخوردار شوند


📍 آب براى تولید عرق ضرورى است، از این رو کم آبى میتواند ظرفیت بدن براى تولید عرق را کاهش دهد و توانایى ورزشکار براى تنظیم دماى بدن دچار اختلال شود


📍 زمانیکه بدن دچار کم آبى میشود، آب درون سلولى به منظور ایجاد تعادل حجم برون سلولى بیرون کشیده میشود، بنابراین ظرفیت تولید انرژى سلولها کاهش میابد


📍 همچنین کم آبى موجب کاهش کارایى دستگاه قلبى-عروقى و کاهش توانایى تنظیم کار قلب میشود


📍 کاهش کارایى سلول 


📍 آسیب دیدن کلیه ها


@sportfreezone 🍃