تمرینات تعادلی و بهبود حس عمقی جز لاینفک یک پروتکل تمرینی توانبخشی آسیب است.

#مووین_استپ وسیله ای مناسب جهت تمرینات تعادلی