رگ به رگ شدن

به کشیدگی و در موارد شدید پارگی لیگامنتها (لیگامانها = رباطها = بافتهایی که اتصال دهنده استخوان ها به یکدیگر می باشند.) اطلاق می گردد. وظیفه رباطها استوار سازی مفاصل و جلوگیری از حرکات بیش از حد آنها میباشد.  این عاضه بیشتر در ناحیه قوزک پا، زانو، کتف و مچ دست روی میدهد.

.

.

. بقیه در ادامه مطلب

علل رگ به رگ شدن

پیچ خوردگی، کشیده شدن ناگهانی رباطها و مفاصل.

ضربه به بدن

در پی سقوط و زمین خوردن.

علایم و نشانه های کشیدگی و رگ به رگ شدن:

درد – تورم – التهاب – کوفتگی – ناتوانی در حرکت دادن موضع – اسپاسم عضلانی – در موارد شدید خونریزی و کبودی شدید موضع

درمان کشیدگی و رگ به رگ شدن:

1.       مصرف مسکن های درد

2.      بی حرکت نگه داشتن موضع به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر.

3.      استفاده از کمپرس یخ در 48-72 ساعت اولیه (کمپرس باید در فواصل زمانی 2-3 ساعت به مدت 20-15 دقیقه روی موضع قرار داده شود.)

منبع: رگ به رگ شدن-سید احمد موسوی