انداختن طولانی مدت پاها بر روی هم منجر به کمر درد،آسیب های عصبی و عروقی می شود