تقویت عضلات کمر
منبع:بدنسازی برای همه

احسان کوثری نیا -زهرا اخوان صفایی- اُمید کوثری نیا