قوانین بازی هندبالزمین بازی : محوطه ای است به شکل مستطیل که طول 40 و عرض آن 20متر می باشد. این زمین دارای دو محوطه دروازه و یک محوطه بازی است.


دو خط بلند طولی را خطوط کناری و خطوط کوتاه انتهایی را خط دروازه (بین دو پایه دروازه) یا خط بیرونی دروازه (دو طرف دروازه) می نامند.


زمین بازی حداقل باید در طول خطوط کناری، یک متر و در پشت خط بیرونی دروازه، دو متر حریم داشته باشد.  وضعیت زمین بازی نباید به صورتی تغییر نباید که باعث کسب آوانتاز یکی از تیمها شود.

.

.

..
ابعاد داخلی هر دروازه: 2 متر ارتفاع و 3 متر طول


پایه ها و قطعه افقی بالای آنها باید مقطعی به ابعاد 8 سانتی متر داشته باشند.  بخش داخلی دروازه باید رنگ متفاوت و واضحی از زمین داشته

 باشد.


کلیه خطوط کناری زمین بازی 5 سانتی متر است و فقط خطوط مابین دو پایه دروازه ها 8 سانتی متر میباشد.


محوطه دروازه


در مقابل هر دروازه، یک محوطه دروازه قرار دارد.  محوطه دروازه


به وسیله خط محوطه دروازه محدود و معین می شود (خط ۶ متر) که به شرح زیر رسم می گردد:


الف) یک خط به طول ۳ متر و به فاصله ۶ متر موازی و قرینه با خط دورازه در داخل زمین کشیده می شود.(از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلویی 

خط محوطه دروازه)


ب) این خط ازهر طرف با یک ربع دایره به شعاع ۶ متر (مرکز زاویه عقب داخلی پایه های دروازه) به خط بیرونی دروازه متصل می شود.


خط پرتاب آزاد (9 متر) یک خط مقطع است که طول هر قطعه و فاصله بین قطعات 15 سانتی متر است.  این خط به فاصله 3 متر و موازی با خط

 دروازه رسم می شود.


خط 7 متر ،یک متر طول دارد و موازی با خط دروازه رسم میشود.  فاصله این خط با لبه پشتی خط دروازه 7 متر است.( دقیقا در مرکز و مقابل

 دروازه کشیده میشود).


خط محدودیت دروازه بان (4 متر) به طول 15 سانتی متر و موازی با خط دروازه کشیده می شود و فاصله این خط با لبه پشتی خط دروازه 4 

متر و دقیقا در مرکز و مقابل دروازه قرار دارد.


خط وسط زمین نقاط مرکزی دو خط کناری را به یکدیگر متصل می نماید.خط منطقه تعویض (بخشی از خط کناری) برای هر تیم به فاصله 4.5 متر از وسط تعیین شده است.  نقطه انتهایی خط منطقه تعویض به 

وسیله خط موازی با خط وسط و به طول 15 سانتی متر به سمت داخل خط کناری و 15 سانتی متر به سمت خارج خط کناری مشخص می گردد.


منبع:فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران


ادامه دارد....