نمونه ای از حرکات کششی 


حرکان کششی
حرکات کششی


کشش عضلات


ورزش