عضلات گردن


عضلات در گیر در حرکت گردن و ستون فقرات

عضله جناغی چنبری پستانی   sternocliedmastoid M

نردبانی   scalenus

.

.

.عضلات گردن


عضلات در گیر در حرکت گردن و ستون فقرات

عضله جناغی چنبری پستانی   sternocliedmastoid M

نردبانی(میانی - قدامی- خلفی)      medial scalenus-   posterior scalenus   - anterior scalenus

راسی

راست کننده های ستون مهره ها

مربع کمری       quadratus limborum    M

عضلات بین زواِید شوکی    intrespinales  M

عضلات بین زواید عرضی  intertransversarius M

عضلات چرخننده پشتی یا سینه ای
عضلات ستون مهرهمنبع:آناتومی دکتر جواد وکیلی