بسیاری از درد های ناشی از ناهنجاری گردنی از طرز نامناسب نشستن، خوابیدن، کار کردن و ... میباشد.  یکی از دلایل شایع ناهنجاری گردنی استفاده نامناسب از گوشی های تلفن میباشد.
در تصویر بالا، میزان فشار مناسب و نامناسب در زوایای مختلف استفاده از گوشی تلفن نمایان است.


منبع:حرکات اصلاحی کارشناسی تربیت بدنی